നാസാഗം

 • 295771-0080

  295771-0080

  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: കോമൺ റെയിൽ ഇൻജക്ടർ നോസിൽ

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: 295771-0080

  ക്രോസ് നമ്പർ: G4S008

  ബ്രാൻഡ്: ഡെൻസോ

  ഗുണമേന്മ: യഥാർത്ഥ ഭാഗം

  ഉത്ഭവ രാജ്യം: ജപ്പാൻ

  അപേക്ഷ: ടൊയോട്ട 23670-0E020