യഥാർത്ഥ ബോഷ് പാർട്സ് പ്രമോഷനുകൾ

ബോഷ് ഒറിജിനൽ സ്‌പെയർ പാർട്‌സ് പ്രമോഷനുകൾ, ഈ കിഴിവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തുക. വാങ്ങാൻ സ്വാഗതം.

100% ബോഷ് ഒറിജിനൽ, 100% പുതിയത്.

പ്രമോഷനുകളുടെ മോഡൽ നമ്പർ
F00RJ01278
F00RJ01714
F00RJ02429
F00RJ01428
F00RJ01479
F00VC01329
0445116034
0445116064
0445010832
1110010013
0281006246
0281006245
F00VC99002
F00RJ02177

Taian common rail industry & trading co., Ltd2
Taian common rail industry & trading co., Ltd3
Taian common rail industry & trading co., Ltd1

പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച് -17-2021