326-4700 കാറ്റ് ഇൻജെക്ടർ, ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, വിൽപ്പനയ്ക്ക് കിഴിവ്.

 

ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ച ക്യാറ്റ് ഇൻജെക്ടർ, ഉയർന്ന നിലവാരം, വിൽപ്പനയിലുള്ള പ്രമോഷനുകൾ.

മോഡൽ നമ്പർ
326-4700 326-4756 10R7575
320-0680 2645A474 
320-0690 2645A749
320-4740 2645A738 2645A745
2645A751 2645A753
321-3600 320-3800 10R7938
നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മോഡൽ നമ്പർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

Diesel common rail system spare parts

പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച് -17-2021